Main content start
HKCC + SPEED = CPCE「2+2」理大審批學士學位途徑 HKCC + SPEED = CPCE「2+2」理大審批學士學位途徑
HKCC + SPEED = CPCE「2+2」理大審批學士學位途徑
詳情
提供優質教育 提供優質教育
提供優質教育

促進學生的全人發展 促進學生的全人發展
促進學生的全人發展


詳情
擴闊國際視野 擴闊國際視野
擴闊國際視野
詳情

瀏覽我們的副學位及榮譽學士學位銜接課程

10項副學士課程

2項高級文憑課程

14項全日制榮譽學士學位課程

2項兼讀制榮譽學士學位課程

7項副學士課程

3項全日制榮譽學士學位課程

1項兼讀制榮譽學士學位課程

5項副學士課程

3項高級文憑課程

8項全日制榮譽學士學位課程

6項兼讀制榮譽學士學位課程

9項副學士課程

1項高級文憑課程

6項全日制榮譽學士學位課程

2項兼讀制榮譽學士學位課程